Gratis rådgivning: 08 51 000 000

Snöskoterförsäkring – gratis prisjämförelse

Hitta de bästa Snöskoterförsäkringarna

Inte alla försäkringsbolag erbjuder snöskoterförsäkring men ta dig ändå tid att jämför de snöskoterförsäkringar som finns. I detta fall är snöskoterförsäkring och vattenskoterförsäkringarna snarlika när det kommer till skydd och ersättning.

Årsförsäkring

Snöskoterförsäkringen är ett avtal som löper hela året utan premieåterbetalning vid >avställning. Snöskoterförsäkringar jämför pris Premieuttaget varierar efter säsong. Det innebär att större delen av årspremien är beräknad för tiden under vinterhalvåret och en mindre del för sommarhalvåret. Avtalet kan sägas upp på huvudförfallodagen. Enda tillåtna skälen för uppsägning av försäkringen innan avtalets slut är vid försäljning eller om snöskotern avregistreras (exempelvis vid skrotning).

Trafikförsäkring

Din snöskoter måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på egendom upp till 300 miljoner kronor. Snöskoterförsäkringen är inte bonusberättigad.

Personskadeskydd i snöskoterförsäkring

Alla som skadas i trafiken har enligt trafikskadelagen rätt till ersättning som betalas av trafikförsäkringen. Den som drabbas får ersättning oavsett om han eller hon haft skuld till olyckan eller inte.

Både förare och passagerare har samma rätt till ersättning vid teckning av Snöskoterförsäkring. Det spelar ingen roll om skadan händer vid krock med annat fordon eller vid en singelolycka. Även fotgängare och cyklister som skadas av snöskotern eller annat motorfordon får ersättning från snöskoterns trafikförsäkring.

Prylskadeskydd

Om du krockar med ett annat fordon kan du få betalt från det andra fordonets trafikförsäkring för skador på saker som du transporterar på din snöskoter. Men du måste kunna bevisa att det var den andre förarens fel. Om det var ditt fel att olyckan inträffade får du ingen ersättning, varken för skador på din snöskoter eller på sakerna på snöskotern.

Däremot betalar din trafikförsäkring skadorna på motpartens fordon eftersom trafikförsäkringen alltid ersätter skador som din snöskoter orsakar på annans egendom. Det gäller även skador på till exempel staket eller lyktstolpar.

Självrisker

För trafikskador är självrisken 2 000 kronor för fysisk person. I vissa fall förekommer även brottssjälvrisk.

Försäkringstagare

Observera att försäkringen avser endast ditt eget ekonomiska intresse i din egenskap av civilrättslig ägare och huvudsaklig brukare av snöskotern . Det betyder att du kan bli utan ersättning om du registrerar din snöskoter på någon annan person.

Halvförsäkring

Med en halvförsäkring får du det skydd som finns i trafikförsäkringen plus skydd för brand-, och glasskador, stöld, och rättsskydd. Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din snöskoter och sådan utrustning som anses normal. Det kan till exempel vara en fastmonterad bilradio. Du kan i vissa fall även få ersättning för avmonterade delar, till exempel vid inbrott i ditt garage. Halvförsäkringen för snöskotern gäller också för tillkopplat terrängsläp upp till ett 1/2 prisbasbelopp. Halvförsäkringen ersätter inte personliga tillhörigheter eller annan egendom som transporteras med snöskotern.

Sådana saker kan du istället få betalt för genom Hem- eller Villahemförsäkringen. Du hittar mer information i det fullständiga försäkringsvillkoret.

Helförsäkring

Med en helförsäkring får du allt det skydd som finns i halvförsäkringen plus skydd för vagnskada.

Vagnskada på Snöskoterförsäkring

Med vagnskadeskyddet får du betalt för skador på din egen snöskoter vid en trafikolycka, även om felet är ditt, vid annan olyckshändelse och vid skadegörelse. Till sådana skador räknas bland annat kollision, dikeskörning och skador när snöskotern transporteras på släpvagn, tåg eller båt. Däremot får du inte betalt om skadan skett under en tävling eller träning inför tävling. Följs inte detta sätts ersättning vid skada i normalfallet ned med hundra %. För vagnskadeförsäkringen är självriskerna 3 000 kronor eller 5 000 kronor.

I vissa fall kan du även välja 10 000 kronor i självrisk. Har du vagnskadeskyddet och råkar ut för en kollision behöver du bara kontakta ditt bolag så sköter försäkringsbolaget alla kontakter med övriga inblandade parter oavsett vem som orsakat olyckan.

Brand

Du får betalt för skador genom brand, åsknedslag eller explosion. Du kan också få ersättning för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning och följdskador på till exempel startmotor och generator. Elektriska kablar och komponenter ska vara av expertis monterade. Om aktsamhetskravet inte följs, kan ersättningen vid skada minskas eller sättas ned helt. Självrisken är omkring 1 500 kronor.

Glas

Du får betalt för kåpans glas (inte strålkastarglas) som genombrutits, spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse. Självrisken är 35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kronor. Om du väljer att reparera i stället för att byta kåpans glas, är självrisken 200 kronor. Glasskador vid trafikolycka ersätts inte ur glasförsäkringen.

Stöld

Om din snöskoter blir stulen ersätts du med ett likvärdigt fordon. Villkoret är att den stulna snöskotern inte kommit till rätta inom en månad efter din skriftliga skadeanmälan. Hittas din snöskoter med skador eller om den skadats vid ett stöldförsök får du betalt också för sådana skador. Självrisken vid stöld och stöldskador är 3 000 kronor eller 5 000 kronor. När snöskotern lämnas ska den vara låst med ett godkänt lås. I annat fall gäller en nedsättning av ersättningen med 5 000 kronor vid stöld eller tillgrepp av snöskotern. Nyckeln ska förvaras aktsamt så att obehöriga inte kommer åt den. I annat fall gäller en nedsättning av ersättningen med tio % lägst 5 000 kronor vid stöld eller tillgrepp av snöskotern.

Ingen självrisk

Om snöskotern stjäls och varit utrustad med godkänd spårningsutrustning slipper du stöldsjälvrisken. Det gäller om stöldskyddet var fackmannamässigt monterat och aktiverat vid skadetillfället.

Rättsskydd

Snöskoterns ägare eller den som kör snöskotern kan få betalt för ombuds-, advokat- eller rättegångskostnader. Det kan till exempel handla om tvister i samband med en trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av snöskotern. Självrisken är 20 % av kostnaderna och lägst 1 000 kronor. Ersättningen är högst 150 000 kronor. Brottmål på grund av grov vårdslöshet, rattfylleri eller olovlig körning är undantagna.

Jämför Snöskoterförsäkring

Nedan hittar du en lista på flera jämförelsesajter på att hitta de bästa och billigaste Snöskoterförsäkringar.

4 Kommentarer

Kommentera


Kontakta oss

Insplanet AB
Box 26 000, 100 41, Stockholm
Direkt: 08 51 00 00 00
Mobil: 08-51 00 00 00
Fax: 08 51 00 00 01
www.forsakringstagarna.se
info@insplanet.com

Information

Viktigt: Forsakringstagarna.se är ett samarbete med Insplanet AB, Insplanet är marknadens ledande jämförelse tjänst inom sak och personförsäkring, Läs mer om Insplanet