Gratis rådgivning: 08 51 000 000

Barnförsäkring – Jämför pris och villkor

Läs om villkor för barnförsäkringar

För dig som förälder är det viktigt att hitta den bästa barnförsäkringen för just ditt barn. Samhällets skydd för barn är ofta otillräckligt och de försäkringar som kommunen tecknat gäller oftast bara vid olycksfall men visste du t ex att sjukdom är en vanlig orsak till invaliditet hos barn? Olycksfallsskyddet kan dessutom vara begränsat till att bara gälla under den tid som barnet vistas på förskolan eller skolan. Därför är det viktigt att se till att man har en bra barnförsäkring som gäller både vid sjukdom och olycksfall.

Då samtliga försäkringsbolag erbjuder denna typ av försäkringar så finns det många erbjudanden och fördelaktiga barnförsäkringsvillkor så det kan löna sig att titta runt lite.

Försäkringstagare

Villkor på barnförsäkringarFörsäkringen kan tecknas för barn som inte fyllt 18 år och är bosatt i Sverige. Om försäkringen tecknas efter det att barnet fyllt tio år är karenstiden fyra år för psykiska sjukdomar och sex månader för övriga sjukdomar. Om försäkring med motsvarande omfattning funnits gällande i annat bolag fram till denna försäkrings begynnelsedag så tillämpas ingen karenstid. Försäkringen gäller utan självrisk och dygnet runt och har ingen begränsning för sportaktiviteter. Barnförsäkringen slutar senast att gälla vid 25 års ålder. Då finns en möjlighet att teckna vår Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna utan hälsoprövning. Vår Barnförsäkring är värdesäkrad, vilket innebär att försäkringsbeloppet följer inflationen med upp till 15 % per år. Du väljer själv hur högt försäkringsbeloppet ska vara, från 10 prisbasbelopp upp till 50 prisbasbelopp.

Sjukdom eller olycksfall

Invaliditetskapital är det försäkringsbelopp som i form av en engångssumma betalas ut från försäkringen om barnet får bestående besvär av en sjukdom eller ett olycksfall. Storleken av invaliditetskapitalet väljer du själv när du ansöker om försäkringen. Ju högre belopp du väljer desto större ekonomisk trygghet får ditt barn. Ersättning för medicinsk och förvärvsmässig invaliditet får barnet oberoende av om ni fått ersättning från annat håll.

Funktionsnedsättning

Om ditt barn råkar ut för medicinsk invaliditet – en bestående nedsättning av kroppsfunktionen – lämnas ersättning vid olycksfallsskada och vid sjukdom. När invaliditetsgraden fastställts, betalas försäkringsbeloppet för invaliditet ut i förhållande till invaliditetsgraden. Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till mindre än 50 % beräknas ersättningen på försäkringsbeloppet. Bedöms den medicinska invaliditetsgraden till minst 50 % beräknas ersättningen på det dubbla försäkringsbeloppet.

Bestående nedsättning

Om en olycksfallsskada eller en sjukdom medför en bestående nedsättning av arbetsförmågan till minst 50 % när barnet blir vuxet, kallas detta förvärvsmässig invaliditet. Hela försäkringsbeloppet betalas ut tidigast vid fyllda 19 år.

Vanprydande ärr

Ersättningens storlek beräknas enligt en särskild tabell och är oberoende av ditt val av försäkringsbelopp. För att få ersättning måste skadan ha krävt läkarbehandling.

Tandskador

I upp till fem år från olyckstillfället betalas ersättning för tandläkarbehandling om tandskadan uppstått vid ett olycksfall. I det fall där slutbehandlingen måste skjutas upp tills barnet blir äldre, görs undantag från femårsregeln och lämnar ersättning även för senare behandling. All behandling ska godkännas av oss.

Rehabilitering och hjälpmedel i barnförsäkring

Jämförelse för barnförsäkringarOm sjukdom eller olycksfallsskada kräver rehabilitering eller hjälpmedel kan du få ersättning för skäliga kostnader som på förhand godkänts av försäkringsbolaget och där motsvarande ersättning inte kan lämnas från annat håll. Ersättningen är högst fem prisbasbelopp. Du kan inte få ersättning för datorer och programvaror till dessa. Det finns ytterligare undantag vilka framgår av försäkringsvillkoret.

Hemvård

Upp till 16 års ålder kan du få ersättning för vård i hemmet om barnet har läkarintyg efter tiden på sjukhuset. Den totala tiden för vård på sjukhus och i hemmet ska vara minst 14 dagar. Ersättningsbeloppet är 0,8 % av prisbasbeloppet per dag, i högst 30 dagar.

Läkemedel- och reseersättning

Du kan få ersättning för kostnader för läkarbesök, resor och medicin. Vid olycksfallsskada erhålls ersättning för dessa kostnader i högst fem år och vid sjukdom i högst ett år med en karenstid på 30 dagar.

Akutvårdsersättning i barnförsäkring

Om den försäkrade behöver vistas akut på sjukhus och blir inskriven över natten ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 1,5 % av prisbasbeloppet.

Sjukhusvistelse

Blir barnet inskrivet på sjukhus över natt får du ersättning med 1 % av prisbasbeloppet per dygn i längst 365 dagar.

Plagg och glasögon

Vid olycksfallsskada som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel. Du får ersättning efter en värderingstabell. Du kan få ersättning med upp till 0,25 prisbasbelopp.

Dödsfall

I försäkringen ingår ett dödsfallskapital på ett prisbasbelopp. Utbetalning sker oavsett dödsorsak till dödsboet.

Jämför Barnförsäkring online

Idag finns det flera sidor att jämföra barnförsäkringar med, de flesta är dessutom kostnadsfria, nedan har vi listat några online baserade jämförelse sidor för dig att hitta den bästa försäkring till ditt barn med.

Kontakta oss

Insplanet AB
Box 26 000, 100 41, Stockholm
Direkt: 08 51 00 00 00
Mobil: 08-51 00 00 00
Fax: 08 51 00 00 01
www.forsakringstagarna.se
info@insplanet.com

Information

Viktigt: Forsakringstagarna.se är ett samarbete med Insplanet AB, Insplanet är marknadens ledande jämförelse tjänst inom sak och personförsäkring, Läs mer om Insplanet